بورس کالا

قیمت مواد شیمیایی در بورس کالا در هفته منتهی به پنجشنبه 1403/03/17

قیمت مواد شیمیایی در بورس کالا

قیمت مواد شیمیایی در بورس کالا در هفته منتهی به پنجشنبه 1403/03/17

به گزارش نماشیمی در هفته جاری در بورس کالای ایران در دسته پتروشیمی و فرآورده های نفتی، زیر دسته شیمیایی، در تالارهای حراج باز و پتروشیمی مجموعا 35،820 تن انواع مواد شیمیایی معامله شد که این عدد نشان دهنده معامله بیش از 87 درصد عرضه ها در هفته جاری بود.

قیمت مواد شیمیایی در بورس کالای ایران

در این هفته حجم عرضه محصولات 47،428 تن و مجموع تقاضا 41،417 تن بود که از این مقدار عرضه و تقاضا مجموعا 8,886,750,734 هزار ریال مواد شیمیایی مورد معامله قرار گرفت.

ریز اطلاعات مربوط به معاملات در جداول زیر آورده شده است.

میزان معاملات مربوط به ارتوزایلن در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
ارتوزایلنپتروشیمی نوری316,449,260452,0701403/03/16
جمع کل 316,449,260  

میزان معاملات مربوط به استایرن منومر در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
استایرن منومرپتروشیمی پارس1,718,874,144459,1011403/03/13
استایرن منومرپتروشیمی پارس451,712,880588,1681403/03/16
جمع کل 2,170,587,024  

میزان معاملات مربوط به اسید استیک در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
اسید استیکپتروشیمی فن آوران235,571,712155,8011403/03/16
جمع کل 235,571,712  

میزان معاملات مربوط به اسید نیتریک در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
اسید نیتریکپتروشیمی شیراز200,531,500250,6641403/03/16
جمع کل 200,531,500  

میزان معاملات مربوط به الکیل بنزن خطی در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
الکیل بنزن خطیپتروشیمی بیستون529,697,700588,5531403/03/16
جمع کل 529,697,700  

میزان معاملات مربوط به اوره پریل در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
اوره پریلپتروشیمی خراسان32,740,320116,9301403/03/12
اوره پریل (بدون فرمالدئید)پتروشیمی خراسان23,763,690118,8181403/03/12
جمع کل 56,504,010  

مقدار معاملات مربوط به اوره گرانول در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
اوره گرانولپتروشیمی پردیس21,116,400105,5821403/03/12
اوره گرانولپتروشیمی کرمانشاه42,132,825112,3541403/03/12
اوره گرانولپتروشیمی رازی64,309,200107,1821403/03/12
اوره گرانولپتروشیمی شیراز94,856,070107,1821403/03/12
اوره گرانولکود شیمیایی اوره لردگان21,116,400105,5821403/03/12
اوره گرانولکود شیمیایی اوره لردگان21,116,400105,5821403/03/12
جمع کل 264,647,295  

مقدار معاملات مربوط به ایزوبوتانول در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
ایزوبوتانولپتروشیمی شازند101,810,632661,1081403/03/16
جمع کل 101,810,632  

میزان معاملات مربوط به آروماتیک سنگین در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
آروماتیک سنگینپتروشیمی نوری21,669,440270,8681403/03/16
جمع کل 21,669,440  

میزان معاملات مربوط به آمونیاک (مایع) در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
آمونیاک (مایع)پتروشیمی شیراز36,435,605108,7631403/03/12
آمونیاک (مایع)پتروشیمی خراسان22,036,250110,1811403/03/12
آمونیاک (مایع)پتروشیمی شیراز7,069,595108,7631403/03/12
جمع کل 65,541,450  

مقدار معاملات مربوط به بنزن در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
بنزنپتروشیمی بوعلی سینا411,292,000411,2921403/03/16
بنزنپتروشیمی اصفهان32,903,360411,2921403/03/16
جمع کل 444,195,360  

مقدار معاملات مربوط به دوده صنعتی گرید N550 در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
دوده صنعتی گرید N550دوده صنعتی پارس10,908,000606,0001403/03/12
جمع کل 10,908,000  

مقدار معاملات مربوط به دی اتانول آمین در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
دی اتانول آمینپتروشیمی شازند50,130,432379,7761403/03/16
دی اتانول آمینپتروشیمی شازند3,342,029379,7761403/03/16
جمع کل 53,472,461  

مقدار معاملات مربوط به دی اتیل هگزانول در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
دی اتیل هگزانولLUXI GROUP CO.LTD148,865,124729,7311403/03/13
دی اتیل هگزانولLUXI GROUP CO.LTD19,848,683729,7311403/03/13
دی اتیل هگزانولپتروشیمی شازند32,108,164729,7311403/03/16
دی اتیل هگزانولپتروشیمی شازند1,573,300,036729,7311403/03/16
جمع کل 1,774,122,007  

مقدار معاملات مربوط به دی اتیلن گلایکول در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
دی اتیلن گلایکولپتروشیمی مروارید82,501,350253,8501403/03/16
دی اتیلن گلایکولپتروشیمی شازند46,513,830281,9021403/03/16
جمع کل 129,015,180  

مقدار معاملات مربوط به زایلین مخلوط در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
زایلین مخلوطپتروشیمی اصفهان206,750,420413,5011403/03/16
جمع کل 206,750,420  

میزان معاملات مربوط به سود کاستیک در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
سود کاستیکپتروشیمی اروند1,007,449,10077,4961403/03/16
جمع کل 1,007,449,100  

میزان معاملات مربوط به سولفات سدیم در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
سولفات سدیممعدنی املاح ایران230,400,25076,8001403/03/12
جمع کل 230,400,250  

میزان معاملات مربوط به کریستال ملامین در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
کریستال ملامینپتروشیمی ارومیه4,634,850463,4851403/03/16
کریستال ملامینپتروشیمی خراسان95,014,425463,4851403/03/16
کریستال ملامینپتروشیمی ارومیه9,269,700463,4851403/03/16
جمع کل 108,918,975  

مقدار معاملات مربوط به کود مایع ازته در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
کود مایع ازتهپتروشیمی شیراز1,163,47577,5651403/03/12
کود مایع ازتهپتروشیمی شیراز775,65077,5651403/03/12
جمع کل 1,939,125  

میزان معاملات مربوط به متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات Modified (KLM-100B)پتروشیمی کارون55,626,4891,030,1201403/03/12
جمع کل 55,626,489  

مقدار معاملات مربوط به متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریکپتروشیمی کارون180,714,000903,5701403/03/12
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریکپتروشیمی کارون90,357,000903,5701403/03/12
جمع کل 271,071,000  

میزان معاملات مربوط به متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالصپتروشیمی کارون154,253,1061,071,2021403/03/16
جمع کل 154,253,106  

مقدار معاملات مربوط به مونو اتیلن گلایکول در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
منو اتیلن گلایکولپتروشیمی مروارید169,602,250199,5321403/03/16
منو اتیلن گلایکولپتروشیمی شازند4,465,749194,1631403/03/16
منو اتیلن گلایکولپتروشیمی شازند222,892,043202,6291403/03/16
جمع کل 396,960,042  

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار معاملات مربوط به منومر وینیل استات در هفته منتهی به 1403/03/17

نام کالاتولید کنندهارزش معامله (هزارریال)قیمت پایانیتاریخ معامله
منومر وینیل استاتپتروشیمی شازند63,676,492340,5161403/03/16
منومر وینیل استاتپتروشیمی شازند14,982,704340,5161403/03/16
جمع کل 78,659,196  

 

مواد شیمیایی بدون خریدار در هفته منتهی به 1403/03/17

در این هفته اقلام انیدرید فتالیک، تری اتانول آمین، متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP600 و منو اتانول آمین نیز بدون خریدار ماندند و معامله نشدند.

منبع

بورس کالای ایران

2 دیدگاه در “قیمت مواد شیمیایی در بورس کالا در هفته منتهی به پنجشنبه 1403/03/17

  1. شیرازی گفت:

    اگر اطلاعات کاملتری منتشر کنید خیلی خوب میشه.

    1. پشتیبانی سایت گفت:

      حتما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *