نمــــا ایــــده

شیمی

نمـاشیمـی، حامـی تجاری‌ســازی
ایــده‌های شما در حـوزه مـواد شیمیــایـی

شرکت نماشیمی در نظر دارد در کنار تولید و تامین مواد شیمیایی سهم خود را در تجاری سازی ایده های مرتبط با مواد شیمیایی ادا کند. به همین خاطر شما عزیزان میتوانید اگر ایده ای در مورد ماده ای دارید که مشابه داخلی ندارد و یا با نمونه داخلی متفاوت است، پروپوزال مربوطه را برای ما ارسال کنید تا پس از امکان سنجی و در صورت توافق ایده خود را با همراهی نماشیمی به ثروت تبدیل کنید.

Untitled design 3

فـــرم ارســال پـروپــوزال