سـرپرسـت حسـابــداری

ســرپرسـت حسابـــداری

شرکت نماشیمی جهت پوزیشن شغلی سرپرست حسـابـداری از متقاضیان و علاقه مندان در صورت دارا بودن شرایط زیر، دعوت به همکاری می نماید.

اگر مهارت و توانایی های شما برای این فرصت شغلی مناسب است، لطفا برای ما رزومه ارسال کنید.

فـــرم ارســال رزومــه